IPAMARK
Patentes e Marcas

+34 981524152

Unha invención é unha idea nova , que ofrece unha solución a un problema técnico. A maioría dos produtos industriais e de consumo, as maquinarias e os procesos de fabricación poden ser protexidos. En España, pode escoller entre dous modos: patente de invención ou de modelo de utilidade.

 

En países estranxeiros pode usar: unha proposta nacional ou se o país en cuestión o permite, unha patent PCT ou patente europea.

 

Determinada modalidade máis apropiada da acordado co cliente , baseado no grao de novidade da invención en si, como, por exemplo, produtos químicos, ou procedementos que non admiten como modelos de utilidade.

 

Temos 3 posibilidades de rexistro en España:

 

 • Patentes ou Modelo de Utilidade nacional. Xeralmente é o primeiro paso, así como o iniciar o proceso xera o chamado dereito de prioridade segundo o cal, desde que faga a extensión da súa patente dentro do primeiro ano -a partir da data de aplicación por primeira patente ou modelo- a data será respectada como unha prioridade en relación a terceiros.

 • España ratificou a Convención de 1986 sobre a concesión de Patentes Europeas, o que crea un sistema polo cal a concesión dunha única patente, a protección esténdese a todos os países europeos que foron designados na solicitude.
 •  

  A aplicación dunha Patente Europea se pode facer en calquera das tres linguas oficiais: inglés, francés e alemán. Xa publicada solicitude e feita a investigación, debe pagar a taxa correspondente para a designación de países e outra de exame da patente.


 • España tamén asinou o P.C.T. (Patent Cooperation Treaty) establecendo un sistema polo cal, cuha única solicitude de patente internacional pode protexer unha invención en máis de 145 países. O depósito dunha petición internacional ten o mesmo efecto como se tivese arquivada solicitudes nacionais separadas en países situados. Entre a lingua oficial está o castelán.

  Unha tramitación de solicitude de patente PCT ten dúas fases: nacionais e internacionais.

  A fase internacional comeza coa aplicación, a procura internacional continúa e remata coa publicación do informe de investigación de patentes.

  A fase nacional implica o pagamento dunha taxa, revisión e tradución na lingua oficial de cada país determinado, facendose a todos os efectos como patentes nacionais en moitos países escollidos.  Con todo, non é necesario mostrar todas as imaxes ou certificados de prioridade para os distintos oficinas nacionais.  Esta fase iniciarase nun prazo de 30 meses dende a data de prioridade, é dicir, desde a primeira solicitud.