IPAMARK
Patentes e Marcas

+34 981524152

marca é un sinal, ou calquera outro medio para distinguir produtos ou servizos dunha persoa ou empresa, produtos ou servizos idénticos ou semellantes a outro.

Así, a función básica da marca é indicar a orixe comercial dos bens ou servizos. En consecuencia, protexer as empresas contra competidores escrupulosos que tentan plaxiar seu distintivo obtendo un beneficio, tamén protexe os consumidores porque grazas a marca pódese distinguir claramente un produto doutro idéntico, deixando así a iniciativa de cada compra a que considere máis axeitada.

 

Poden ser Marcas:

 • As palabras, letras, cifras e combinacións delas.
 • As imaxes, figuras, símbolos e gráficos.
 • As formas tridimensionales, os envoltorios ou a forma do produto.
 • As posicións na que coloca unha marca.
 • Un patrón ou conxunto de elementos que se repiten.
 • Unha cor ou unha combinación de cores.
 • Os hologramas, sons, de movemento ou a combinación de ambos.
 • Outros, como poderían ser cheiros, sabores, texturas...

 

En xeral, o rexistro dunha marca é concedida por 10 anos a partir do día en que a solicitude presentouse, e pode ser renovado indefinidamente por períodos sucesivos de 10 anos.

 

Con todo, as marcas non é un simple rexistro, teñen uns medios de procesamento no cal se observa se está dacordo coa lei e tamén hai posibilidade dunha oposición a unha solicitude por parte de terceiros con rexistros similares.

 

A clasificación dos diversos produtos que poidan existir, así como os servizos que poden ofrecer, foron distribuídos en 45 clases ou sectores dunha Clasificación Internacional. A solicitude de rexistro dunha marca pode incluír máis dunha clase de bens ou servizos do Nomenclátor, incrementando as taxas según o número de clases solicitadas.

 

Aínda que o dereito outorgado pola Marca é exclusivo, nada impide que dous sinais idénticos ou similares coexistir no mercado e o rexistro, sempre que distingan produtos ou servizos diferenciados. En consecuencia, a marca ten que rexistrarse, polo menos, nas clases cuios produtos ou servizos gardan algunha afinidade coa súa empresa.

 

En España temos 3 posibilidades de rexistro:

 

 • Marca nacional, que como o seu nome suxire abarca o territorio nacional. Hoxe a marca é regulada pola Lei 17/ 2001, de 7 de decembro de 2001, que regula o rexistro de marcas e nomes comerciais.
 •  

 • Marca da Unión Europea. É un rexistro que afecta o conxunto da Unón Europea, constituíndo o primeiro rexistro supranacional unitario é creado, xa que só pode rexistrarse, cederse, renunciar, caducar ou ser anulada en todos os países da Unión Europea. Este rexistro foi creado polo Regulamento comunitario, de 14 de marzo de 1994, o que afecta a España en dobre medida: primeiro, porque é un país europeo e segundo porque para tramitar a marca da Unión Europea creouse o Oficina de Propiedade Intelectual da Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante. Consecuencias del Brexit.
 •  

 • A Marca Internacional foi creada no marco do Acordo de Madrid 1891 e do Protocolo de Madrid de 1989.

   

  Basicamente, a única condición esixida para solicitar o seu rexistro como Marca Internacional é estar rexistrado, ou solicitada á marca para os mesmos produtos ou servizos no noso país. Hoxe en día forman parte do Acordo e Protocolo máis de 84 países, entre eles a maioria dos paises europeos e do mundo industrializado.