IPAMARK
Patents i Marques

+34 932851111

Una Marca és un signe, o qualsevol altre mitjà que permet distingir els productes o serveis d'una persona o empresa, dels productes o serveis, idèntics o similars, d'una altra.

Així doncs, la funció bàsica de la Marca és indicar l'origen empresarial dels productes o serveis. Consegüentment protegeix l'empresari contra competidors poc escrupolosos que intentin un benefici plagiant el seu distintiu, ara bé, també protegeix els consumidors perquè gràcies a la Marca es pot distingir clarament un producte d'un altre idèntic, quedant així a la iniciativa de cadascú la compra del que consideri més idoni.

 

Poden ser Marques:

Les paraules, lletres, xifres i combinacions d’elles.

  • Les imatges, figures, símbols i gràfics.
  • Les formes tridimensionals, els embolcalls o la forma del producte.
  • Les posicions en la que es col.loca una marca.
  • Un patró o conjunt d’elements que es repeteixen.
  • Un color o una combinació de colors.
  • Els hologrames, sons, de moviment o la combinació de tots dos.
  • Uns altres, com podrien ser olors, sabors, textures …

 

En general, el registre d'una Marca s'atorga per deu anys, comptats des del dia en què es va dipositar la sol·licitud, i es pot renovar indefinidament per períodes successius de deu anys.

 

Ara bé, el registre de marques no és un simple dipòsit, les sol·licituds tenen una tramitació en la qual s'observa si compleix amb la Llei i també hi ha possibilitat d'interposar Oposició a una sol·licitud per part de tercers interessats amb registres similars.

 

A efectes de classificació dels diferents productes que puguin existir , així com els serveis que es puguin oferir, han estat distribuïts en 45 classes o epígrafs d'un Nomenclàtor Internacional. La sol·licitud de registre d'una Marca pot comprendre més que una classe de productes o serveis d'aquest Nomenclàtor, però han d'abonar taxes que són múltiple del nombre de classes incloses en la sol·licitud .

 

Encara que el dret atorgat per la Marca és exclusiu, res no impedeix que dos signes idèntics o semblants convisquin en el mercat i registralment, sempre que distingeixin productes o serveis diferenciats. En conseqüència, la Marca ha de registrar-se com a mínim en aquelles classes els productes o serveis guardin alguna afinitat amb els de la seva empresa.


Pel que a l'àmbit de registre es refereix, a Espanya, disposem de 3 possibilitats:

 

  • Marca nacional, que com el seu propi nom indica abasta el territori nacional. Actualment el registre de marques es regula per la Llei 17/2001 de 7 de desembre de 2001, que regula el registre de marques i noms comercials.

  • Marca a Unió Europea. Es tracta d'un registre que afecta el conjunt de la Unió Europea, constituint el primer registre supranacional unitari que es crea, ja que només pot registrar, cedir, renunciar-hi, caducar o ser anul·lada en tots els països de la Unió Europea. Aquest registre va ser creat pel Reglament comunitari de 14 de març de 1994, el qual afecta Espanya en doble mesura: primerament perquè és un Estat europeu i en segon lloc perquè per tramitar la Marca a la Unió Europea s'ha creat l'Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO), la seu es va fixar a Alacant. Conseqüències del Brexit.

  • La Marca Internacional es va establir en virtut de l'Arranjament de Madrid de 1891 i del Protocol de Madrid de 1989. Bàsicament l'única condició exigida per poder sol·licitar un registre de marca Internacional és tenir registrada, o sol·licitada la marca per als mateixos productes o serveis al nostre país. Avui en dia formen part d'aquest Arranjament i Protocol més de 84 països, entre els quals es troben la majoria dels estats europeus i altres dels més industrialitzats del món.